Excel - projekt

11.03.2012 15:09

Názov projektu: Ako bolo včera?

Ročník: siedmy

Výsledný produkt:  súbor v exceli

Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie získané meraním. Spracovať namerané údaje a prezentovať získané vedomosti.

Časový harmonogram:

od 22.3.2012 do 29.3.2012

1. etapa: Získavanie  údajov meraním

2. etapa: Spracovanie údajov

3. etapa: Prezentácia projektov

 

V priebehu jedného týždňa merajte dennú teplotu v mieste vášho bydliska. Teplotu merajte tri krát v tom istom  dennom čase.

Namerané hodnoty zapíšte do prehľadnej tabuľky. Okrem nameraných hodnôt bude tabuľka obsahovať:

  • maximálnu dennú teplotu
  • minimálnu dennú teplotu
  • priemernú dennú teplotu
  • priemernú týždennú teplotu
  • počet  všetkých meraní

Výsledky jednotlivých meraní zobrazte vo vhodnom grafe.

Kritéria hodnotenia:

Meranie  údajov  ..............................3 body

Spracovanie údajov v tabuľke ............5 bodov

Výpočty...........................................5 bodov

Graf ............................................... 2 body

Prezentácia projektu ........................2 body

Dodržanie časovej dotácie projektu ...3 body

                                            Spolu: 20 bodov