Imagine - projekt

23.01.2012 12:10

Názov projektu: Triedenie

Ročník: siedmy

Výsledný produkt:  spustiteľný projekt vytorený v programovacom prostredí Imagine v programovacom jazyku Logo.

Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie a ich triedenie na základe určitých kritérií pri programovaní. Vytvoriť jednoduchú aplikáciu ako pomôcku na precvičenie vedomostí žiakov.

Časový harmonogram:

od 23.1.2012 do 1.2.2012

1. etapa: Vyhľadanie údajov.

2. etapa: Programovanie.

3. etapa: Prezentácia projektov

V projekte spracujte údaje aspoň pre šesť pojmov.

Kritéria hodnotenia:

Vyhľadanie údajov  ..........................4 body

Tlačidlo štart a popis projektu............5 bodov

Pozadie            ...............................5 bodov

Programovanie................................ 6 bodov

Prezentácia projektu ........................5 bodov

Dodržanie časovej dotácie projektu ...5 bodov

                                            Spolu: 30 bodov

 

Ukážka projektu:

.