Lazarus - Projekt

16.01.2012 19:51

Názov projektu: Krajiny - základné údaje

Ročník: deviaty

Výsledný produkt:  spustiteľný súbor .exe, vytvorený v programovacom prostredí Lazarus v programovacom jazyku objektový pascal.

Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie o krajinách a ich základných charakteristikách pri programovaní. Vytvoriť jednoduchú aplikáciu ako pomôcky pri hľadaní údajov o krajinách.

Časový harmonogram:

od 17.1.2012 do 31.1.2012

1. etapa: Vyhľadanie údajov o jednotlivých krajinách: vlajka, rozloha, počet obyvateľov a hlavné mesto.

2. etapa: Programovanie.

3. etapa: Prezentácia projektov

V projekte spracujte údaje aspoň pre dve krajiny.

Kritéria hodnotenia:

Vyhľadanie údajov  .........................4 bodov

Vlajka 1. krajina............................10 bodov

Vlajka 2. krajina............................10 bodov

Základné údaje...............................6 bodov

Prezentácia projektu ........................5 bodov

Dodržanie časovej dotácie projektu ...5 bodov

                                            Spolu: 40 bodov

 

Ukážka projektu: