Matematická olympiáda

31.10.2011 12:25

Úlohy domáceho kola 61. ročníka MO nájdete na stránkach iuventy www.iuventa.sk/files/d ocuments/2_olympiady/mo/61.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/ulohy%20a%20riesenia/m61dkzulpok12.pdf.