Percentá - projekt

10.01.2012 19:43

Názov projektu: Eko ďalej?

Výsledný produkt:  dokument, ktorý bude pohľadom na enviromentálnu problematiku žiakov 7. - 9. ročníka.

Cieľ: naučiť žiakov vysloviť hypotézu overiť ju v praxi a štatisticky spracovať. Prezentovať získané výsledky pred spolužiakmi.

Časový harmonogram:

od 9.1.2012 do 20.1.2012

1. etapa: Vyslovenie hypotézy z enviromentálnej problematiky.

2. etapa: Formulácia piatich otázok, ktroé budú smerovať k overeniu hypotézy z danej problematiky. Oslovenie 100 respondentov, žiakov siedmeho až deviateho ročníka Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach.

3. etapa: Spracovanie získaných poznatkov. Každá otázka bude spracovaná samostatne, percentuálne vyhodnotená a doplnená grafom. Pri spracovaní grafov je potrebné použiť v troch otázkach   stĺpcový diagram a v zvyšných dvoch krohový diagram. Pre spracovanie výsledkov je mežné použiť akýkoľvek softvér dostupný v učebniach PC.

4.  etapa: Prezentácia výsledkov vzhľadom na vyslovenú hypotézu.

Kritéria hodnotenia:

Žiaci budú pracovať v dvojčlenných pracovných tímoch. Každá činnosť sa bude hodnotiť bodmi a následne prevodom bodov na stupne klasifikácie.

Vyslovenie hypotézy .........................5 bodov

Formulácia otázok.............................5 bodov

Spracovanie získaných údajov .........10 bodov

Prezentácia projektu ........................5 bodov

Dodržanie časovej dotácie projektu ....5 bodov

                                            Spolu: 30 bodov

 

Diskusná téma: Percentá - projekt

Otázky

Ľuba | 10.01.2012

Všetky nejasnosti ohľadom projektu konzultujeme prostredníctvom tohto fóra, prípadne osobne, alebo mailom.

Pridať nový príspevok